Vũ Thần Chúa Tể
C.5534khoảng 6 giờ
Quang Âm Chi Ngoại
C.1087khoảng 5 giờ
Vạn Cổ Đế Tế
C.2895khoảng 6 giờ
Bá Võ
C.14101 ngày
Tiên Giả
C.601khoảng 18 giờ