Đế Bá
C.6857khoảng 9 giờ
Vũ Thần Chúa Tể
C.5657khoảng 6 giờ