Quang Âm Chi Ngoại
C.1087khoảng 2 giờ
Vạn Cổ Đế Tế
C.2895khoảng 4 giờ
Vũ Thần Chúa Tể
C.5534khoảng 4 giờ