Vũ Thần Chúa Tể
C.5534khoảng 4 giờ
Đế Bá
C.6299khoảng 15 giờ
Tiên Giả
C.601khoảng 16 giờ