Tuyệt Đại Ma Sư

Tuyệt Đại Ma Sư

Tuyệt Đại Ma Sư Review Rating: 6.0 out of 10 based on 6 reviews.

Thánh Địa lộ , Chí Tôn ra, Đại Đế thủy hiện tung. . .

Đi vào Đại Hoang Lục Thiếu Khanh, lại đã trở thành một gã thần triều xếp vào ở nước ngoài thứ nhất Ma Tông mật thám.

Khi hắn được đến Thượng Cổ Kiếm Tông truyền thừa một khắc này, nhất định Ma danh chấn tứ phương, một kiếm thắng cửu thiên.

...

Thà rằng vĩnh kiếp thụ trầm luân, không theo chư thánh cầu giải thoát.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK