Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống Review Rating: 9.0 out of 10 based on 2081 reviews.

【 Tối Cường Yêu Nghiệt Hệ Thống, Tối Cường Cuồng Bạo Sát Lục 】【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Bát Môn Độn Giáp Chi Trận, Tịch Tượng, Night Guy 】【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Super Saiyan cấp chín 】【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh, thu hoạch được Hancock Nữ Đế Triệu Hoán Tạp Phiến đạo cụ,. . . Konan, Hinata muội tử tạp phiến, Hằng Nga tiên tử, Nữ Oa Nương Nương 】P/s: Hệ Thống sảng văn, treo đánh mọi xuẩn tài, cẩu tài, thiên tài, yêu tài, thần tài... :v... Một đường nhiệt huyết chiến đấu không nên bỏ qua trong tháng 5... =))P/ss: Converter không chịu mọi trách nhiệm cho các bạn đã nhảy hố, nhưng đừng lo đây không phải là hố tử thần... :VP/sss: Các bạn có Nguyệt Phiếu ủng hộ giúp mình bộ http://truyencv.com/than-cap-nguoi-choi/ nhé...P/ssss: Cầu Kim Đậu, cầu Kim Đậu, cầu Kim Đậu....๖ۣۜThanh ๖ۣۜPhong xuất phẩmĐẳng Cấp:Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần.Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh.Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh.Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh.Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh.Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnhSâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh.Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh.Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh.Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnhHạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát CảnhHạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh.Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh.Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh.Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh.Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!"Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!"Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!"Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh."Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh.Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh.Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh.Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh.Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh.Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân.Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh.Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy.Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh.Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống.Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh.Tử Phủ cảnh,...

Danh sách chương Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thuan nguyễn24 Tháng một, 2018 21:03
nói thật thì truyện đọc là hay . nhưng ... có quá nhiều tu luyện cảnh giới , đọc 1 lát là hết fân biệt ra được luôn ... xin hết
Avatar
Văn Tiến03 Tháng mười, 2018 14:26
chuyện rất hay nhưng chỉ có 1 cốt chuyện lập đi lập lại, đánh bí cảnh vậy thôi. nhưng độc rất hay rất nhiệt huyết ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Avatar
Anh Yeu Em07 Tháng mười, 2018 15:12
đọc xong hết phân biệt dc cảnh giới luôn
Avatar
Long Hoàng08 Tháng mười, 2018 19:52
còn chap hong
Avatar
Trần Tuấn09 Tháng mười, 2018 19:36
mới đọc bộ này...bà con cho xin cái cảnh giới bộ này đi ạ
Avatar
Thanh Tran25 Tháng một, 2019 12:04
còn có phần 2 không nhỉ
Avatar
rise gamingtv25 Tháng một, 2019 21:29
trời ơi cảnh giới nhìu v
Avatar
Ha Le28 Tháng một, 2019 18:45
cảnh cnm giới nhiều thế
Avatar
Tran Dinh05 Tháng sáu, 2019 01:44
cmn cảnh giới hơi bị nhiều a dễ bị nhầm với cảnh giới khác
Avatar
Tran Dinh05 Tháng sáu, 2019 01:44
vcl ra
Avatar
Tự Phúc Nam05 Tháng sáu, 2019 02:44
cmn đọc cảnh giới mà lác hết cả mắt sao lắm thế
Avatar
thiên vũ05 Tháng sáu, 2019 15:19
hay
Avatar
chú cáo tinh nghịch 106 Tháng sáu, 2019 22:26
*** thể hiểu nổi cảnh giới nhiều vãi ***
Avatar
chú cáo tinh nghịch 107 Tháng sáu, 2019 22:49
cho thêm nhiệm vụ nhị thứ nguyên vào đi ah
Avatar
Vuha Pham12 Tháng sáu, 2019 18:18
nvc tinh trùng thượng não nhưng lại hay giở kiểu thanh cao, nói chung đạo đức giả, lại còn ngu như bò , truyện lặp đi lặp lại như copy, ko ra sao
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 15:03
Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần. Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh. Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh. Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh. Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh. Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh. Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh. Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh. Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh). Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh. Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh. Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh. Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!" Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!" Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!" Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh." Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh. Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh. Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh. Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh. Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh. Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân. Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh. Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy. Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh. Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống. Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh. Tử Phủ cảnh,...
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 15:03
Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần. Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh. Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh. Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh. Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh. Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh. Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh. Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh. Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh). Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh. Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh. Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh. Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!" Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!" Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!" Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh." Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh. Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh. Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh. Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh. Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh. Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân. Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh. Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy. Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh. Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống. Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh. Tử Phủ cảnh,...
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 15:14
Phàm giai, Linh binh, Huyền Binh, Địa giai Thần binh, Thiên giai Thần binh
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 17:20
Phàm giai thần quyết! Nhất phẩm đến cửu phẩm! Về sau là Linh giai thần quyết, Thánh giai thần quyết! Trên đó là diệt thế thần quyết
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 17:21
vương khí Thần binh", Thiên giai Thần binh bên trên là Tiên Thiên Thần binh, vương khí Thần binh, Cổ Thần binh, Tổ Thần Binh
Avatar
Hongnhung Le06 Tháng tám, 2019 21:09
Kiếm Ý hình thức ban đầu, thuế biến Kiếm Ý Thông Thiên, Kiếm Ý Thông Thiên, diễn hóa Kiếm Đạo Lĩnh Vực .
Avatar
Trần Tuấn06 Tháng tám, 2019 22:50
nhìn cái cảnh giới mà méo muốn đọc luôn 😂
Avatar
Trần Hoàn06 Tháng tám, 2019 23:45
hong hung le... đọc hết rồi àh, hay lên Google thế ⊙﹏⊙
Avatar
Khang Nguyễn07 Tháng tám, 2019 01:12
Khá khen cho tác nghĩ ra được nhiều cảnh giới thế này, thật là mở mang tầm mắt
Avatar
Hongnhung Le07 Tháng tám, 2019 07:12
đọc có sẵn chép ra thôi
Avatar
Văn Văn07 Tháng tám, 2019 11:40
jgulf
Avatar
Văn Văn07 Tháng tám, 2019 11:40
hhfvd
Avatar
Vo Nguyen17 Tháng mười hai, 2019 15:32
cảnh giới nhiều vc
Avatar
linh nguyen17 Tháng mười hai, 2019 16:00
nhìn xog cái cảnh giới hoa hết mắt
Avatar
Nghĩa Dương17 Tháng mười hai, 2019 16:24
ở đây mới chỉ là 1 phần thôi đọc thì còn nữa
Avatar
Nghĩa Dương17 Tháng mười hai, 2019 16:25
kiểu dạng main đi từ hạ vi diện lên đến đại thiên the giới rồi càng lên cao ý đm
Avatar
Back King17 Tháng mười hai, 2019 17:38
nhìn cảnh giới choáng vl
Avatar
Nguyễn Văn Tuân17 Tháng mười hai, 2019 18:24
hơn nửa tg là tác nghĩ cảnh giới đủ chết cmnr
Avatar
Hung Nguyên Văn17 Tháng mười hai, 2019 22:11
truyện hệ thống mấy năm trước toàn vậy cảnh giới phải nói là vô hạn nhiều như cái truyện cuồng bạo thăng cấp hệ thống hay thần cấp thăng cấp hệ thống vậy cảnh giới nhiều vl
Avatar
Quang Thái Nguyễn18 Tháng mười hai, 2019 22:05
Xem cái cảnh giới thôi là em bỏ chạy luôn
Avatar
Văn Văn19 Tháng mười hai, 2019 11:30
đv
Avatar
Kuroki Yami19 Tháng mười hai, 2019 12:25
nhìn cái gt khúc đầu thấy thú vị, ditme kéo xuống thấy đống cảnh giới choán luôn, cáo từ 🙂
Avatar
Nguyễn Điền19 Tháng mười hai, 2019 14:41
tác giả trí tưởng tượng phog phú vcl cảnh giới thoy đã thấy mệt r =))
Avatar
Hongnhung Le19 Tháng mười hai, 2019 16:43
cái cảnh giới này chắc 10 cái cảnh giới bằng 1 trọng thôi ( nghĩ vậy ) ^-^
Avatar
Âm Thầm Bên En19 Tháng mười hai, 2019 21:34
vcl nhớ thế đéo nào đc Đẳng Cấp: Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần. Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh. Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh. Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh. Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh. Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh. Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh. Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh. Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh). Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh. Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh. Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh. Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!" Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!" Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!" Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh." Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh. Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh. Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh. Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh. Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh. Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân. Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh. Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy. Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh. Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống. Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh. Tử Phủ cảnh,...
Avatar
Hung Nguyên Văn19 Tháng mười hai, 2019 23:37
mấy năm trước ta ngừng đọc lúc main hình như là đạt đến luôn hồi cảnh há .mà mấu cải cảnh giới này không phải 10 cảnh là một trọng đâu theo ta đây là một thằng main đầy tham vọng tu hết mấy cái chức nghiệp như kiếm đạo thành thần. quỷ đạo linh hồn thành thần . và khí tu đạo khí tu thành thần. tổng hợp lại là thần đạo thần cách thần thể thần hồn bất tử bất diệt thần quyền ( pháp tắc ) . tiên đạo biến hóa vĩnh sinh bất hủ phác tắc . sau đó là cảnh giới chung là thiên đạo thánh cảnh phân chia là hạ vi thánh cảnh và thượng vị thánh cảnh ( hạ vị thánh chỉ yếu hơn thiên đạo thượng vị thánh mạnh hơn thiện đạo siêu thoát thiên địa trói buộc chỉ dưới đại đạo) sau đó là đại đạo cảnh và đại đạo chí tôn mà trong truyện cảnh giới tổng hợp hình như chưa đến đại đạo cảnh thì phải
Avatar
rise gamingtv20 Tháng mười hai, 2019 00:27
đọc mấy truyện nhiều cảnh giới như này thì thôi bỏ đi mà lm ng
Avatar
rise gamingtv20 Tháng mười hai, 2019 00:28
chỉ nhìn cảnh giới thôi là ta đã muốn hồn lìa khỏi sát
Avatar
Hung Nguyên Văn20 Tháng mười hai, 2019 00:55
thì truyện này năm 16.17 mà năm đó đọc thấy hay bây giờ nhiều truyện hay hơn nên truyện cũ như này mới chán còn cảnh giới thì hơi loạn nhưng mà nó cũng đúng mà chẳng qua là phân biệt mấy con đường như tu thần tu tiên và tu luyện pháp tắc các trạng thái cảnh giới thôi chứ cũng không tính nhiều ông thử đọc các truyện tiên hiệp hay hồng hoang coi có mấy trạng thái thiên nhân ngũ suy hay niết bàn hay luôn hồi không có chứ nên nói truyện này cảnh giới hơi loạn thôi chứ hê thống tu luyện rất chi là phong phú đủ loại tu luyện đến hết thì cùng cảnh giới với mấy truyện khác hệ thống tu luyện có ưu thế hơn rất nhiều
Avatar
Hung Nguyên Văn20 Tháng mười hai, 2019 01:03
hệ thống tu luyện này có thể ví dụ như một trường học toàn năng vô học thì phải học toàn hạng toán lý hóa sử .v.v toàn bộ học xong còn phải thi được toàn hạng 9.10 điểm mới được lên lớp nên so với trường khác thì học sinh bên này ra trường lúc chất lược cực kỳ cao có nhiều lựa chọn ghề ghiệp hơn và trí thức có thể nói toàn hạng ghiền ép các trường khác học sinh dù là học bá gặp phải họ cũng phải lu mờ vì trường này toàn bộ đều là học thần học bá ah sách dép thôi học tra không vào được loại kia (ta ý là vậy ai hiểu ta nói gì ý gì thì ta phục ta còn chả hiểu lắm ta nói gì ý gì đây)
Avatar
Tiến Thành21 Tháng mười hai, 2019 17:40
các pro cho em hỏi có truyện hệ thống nào main chính max bá không
Avatar
Trung Hoàng15 Tháng ba, 2020 05:17
nhìn thấy giới thiệu cành giới thôi mà éo muốn coi luôn
Avatar
Thiên Băng15 Tháng ba, 2020 06:17
ta nhìn cảnh giới mà tí Thần hồn chạy ra khỏi nhục thân😅😅😅😅😅😅
Avatar
Tuan Thanh15 Tháng ba, 2020 06:39
cảnh giới nhiều thì lúc chất biến yếu đi thôi chứ sao.tất cả hệ thống từ lúc thần ma về sau dù mạnh hay yếu,dù thế giới vị diện thấp hay cao,đại đạo linh khí đầy đủ hay thiếu thốn đều phải trải qua các giai đoạn luyện thể(nhục thần),nguyên thần(thần niệm,thần thức,linh hồn) sau đó cảm nhận đại đạo(pháp tắc,bản nguyên) cuối cùng hòa quyện lại 3 thứ trên siêu thoát hỗn nguyên hay còn gọi là rèn luyện tinh,khí,thần
Avatar
Tuan Thanh15 Tháng ba, 2020 06:40
tác làm cảnh giới làm chán đọc dã man~~
Avatar
Sky Tuyền15 Tháng ba, 2020 08:40
dù sao thì tg viết vẫn hay hơn truyện hệ thống bây giờ
Avatar
KaO Là QuỶ24 Tháng năm, 2020 21:03
nhìn cảnh giới tắc nứng
Avatar
Diep Vu13 Tháng bảy, 2020 09:52
Bản Nguyên Hoàng Giả, Bản Nguyên Đế Tôn, bản nguyên Vương Giả, Bản Nguyên Đại Thánh, bản nguyên Thánh Hiền, bản nguyên đại hiền, bản nguyên Đoạt Thiên, bản nguyên triệt địa, Bản Nguyên Thông Thiên Cảnh, Bản Nguyên Tạo Vật Cảnh, Bản Nguyên Vũ Hóa Cảnh, Bản Nguyên Bất Hủ Cảnh, Bản Nguyên Âm Dương Cảnh, Bản Nguyên Chuẩn Thần Cảnh. Bản Nguyên Thần Bộc cảnh, Bản Nguyên Tiểu Thần cảnh nội, Bản Nguyên Đại Thần cảnh, Bản Nguyên Thần Nhân cảnh, Bản Nguyên Thần Thiên cảnh, Bản Nguyên Thần Tôn cảnh, Bản Nguyên Thần Chủ cảnh, Bản Nguyên Thần Vương cảnh, Bản Nguyên Thần Ý Cảnh, cuối cùng là Bản Nguyên Thần Tọa cảnh
Avatar
Văn như Nguyễn13 Tháng bảy, 2020 16:05
nhìn cảnh giới thôi đạo tâm đã bất ổn rồi.vào đọc tí chắc tẩu hoả nhập ma luôn
Avatar
Minh Luong22 Tháng bảy, 2020 19:59
Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần. Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh.
Avatar
Tuấn Thái24 Tháng bảy, 2020 09:09
đọc lại vẫn OK
Avatar
Minh Luong27 Tháng bảy, 2020 21:28
Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh. Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh.
Avatar
Minh Luong28 Tháng bảy, 2020 14:11
Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh. Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh
Avatar
Minh Luong28 Tháng bảy, 2020 21:33
Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh. Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh
Avatar
Long Thanh29 Tháng bảy, 2020 04:10
KIẾM : ĐỒ . GIẢ . SƯ . LINH . TÔN . VƯƠNG . THÁNH . THẦN
Avatar
Long Thanh29 Tháng bảy, 2020 12:35
Luyện Hồn . Luyện Phách. Thần Anh. Độ Kiếp. Trảm Linh . Tam Tai . Cửu Nạn . Thần Vị
Avatar
Long Thanh30 Tháng bảy, 2020 03:30
Càn Khôn. Linh Quân . Hoàng Quân . Đế quân . Chí Tôn . Vấn Đỉnh .Tạo Hóa .Phong Tiên
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 08:05
Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh. Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 10:02
Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 11:49
Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 11:49
Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh)
Avatar
Long Thanh30 Tháng bảy, 2020 12:05
Huyền U . Chuyển Luân . Luân Hồi . Sinh Tử . Niết bàn. Vũ hóa . Hư Thần . Chân Tiên
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 13:47
Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 13:48
Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh.
Avatar
Long Thanh30 Tháng bảy, 2020 14:34
tiên tôn. tiên quân .kim tiên.kiên thánh. tiên vương.tiên thần
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 14:41
Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 14:41
Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!"
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 15:54
Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!"
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 16:28
"Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!"
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 17:52
Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh."
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 17:53
Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 19:14
Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 21:05
Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh.
Avatar
Minh Luong30 Tháng bảy, 2020 21:05
Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh.
Avatar
Dream of Zing31 Tháng bảy, 2020 00:48
nhìn cảnh giới thấy xa vời ngao ngán vl
Avatar
Đế Tuyệt Long31 Tháng bảy, 2020 02:38
thôi, như đh bên dưới đã nói, nhìn cảnh giới là khỏi nhảy luôn
Avatar
toan phan31 Tháng bảy, 2020 07:22
cảnh giới gì lắm quá. k dám nhảy
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 08:00
Bất Hủ . Đại La. Địa Giai. Thiên Giai. Thần Giai. Đại Thiên Tôn
Avatar
Hung Nguyenvan31 Tháng bảy, 2020 08:02
... như ta năm trước đã nói , nhìn cảnh giới thấy nhiều chứ thực chất đều vậy cả à , tu càng nhiều hệ thống thì main có càng nhiều năng lực hơn , căn cơ vững chắc hơn thôi . tất cả cảnh giới đều không thoát khỏi từ 1. đến 9. bước thành tiên thần , từ 10. đến 14. siêu thoát luân hồi , từ 15 đến 17 là chứng đạo giả . 18. đến 19 vì thiên đạo tôn giả và thiên đạo chí tôn . 20. và 20 trở lên phân biệt là đại đạo cảnh và siêu thoát cảnh . đấy là hết rồi
Avatar
Hung Nguyenvan31 Tháng bảy, 2020 08:04
từ 15. đến 17 là vĩnh sinh chân thần và chứng đạo giả , từ 18 đến 19 là thiên đạo tôn giả và thiên đạo chí tôn . 20 và 20 trở lên là đại đạo và siêu thoát cảnh . đấy hết rồi á.
Avatar
Minh Luong31 Tháng bảy, 2020 10:38
Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh.
Avatar
Minh Luong31 Tháng bảy, 2020 10:39
Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân.
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 10:43
Sâm la . Vạn Tượng . Phản Hư . Luyện nguyên ..Vạn cổ .bất tử .nhận quả .Trường Sinh . Thánh nhân.Trảm thi. Vạn kiếp .Bất diệt
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 12:47
Tam Hồn .Thất phách . phân thần. ngự hồn . ngự thiên . ngự thần .ngự thánh tiên
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 17:50
Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh.
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 18:56
Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 19:47
Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh.
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 22:45
Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).
Avatar
Long Thanh31 Tháng bảy, 2020 22:46
Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 02:25
Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 03:54
Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 04:05
Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 08:11
Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!"
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 09:19
Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!"
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 09:30
Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!"
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 09:41
Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh."
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 09:57
Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 10:11
Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 11:13
Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 11:38
Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh.
Avatar
Chu Quân01 Tháng tám, 2020 11:48
vl quả cảnh giới @@
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 12:05
Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh.
Avatar
Hung Nguyenvan01 Tháng tám, 2020 16:20
các đạo hữu muốn tu sách này đừng vì choáng cảnh giới mà chạy ah . như ta đã nói nhiều lần , truyện nào cũng vậy có một đến chín cấp độ trở thành thần thôi , còn lại cấp mười trở lên là chơi khí vận và quy luật tự nhiên
Avatar
Hung Nguyenvan01 Tháng tám, 2020 16:21
nếu có lặp lại thì các đạo hữu cứ cho là main luyện lại cảnh giới cho căn cơ vững chắc đi ...
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 17:19
Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 18:32
Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 19:02
Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 20:01
Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 22:12
Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy.
Avatar
Long Thanh01 Tháng tám, 2020 22:24
Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh.
Avatar
Long Thanh02 Tháng tám, 2020 08:36
Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống.
Avatar
Long Thanh02 Tháng tám, 2020 09:04
Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh.
Avatar
Long Thanh02 Tháng tám, 2020 09:41
Tử Phủ cảnh, Huyền phủ cảnh, hoàng phủ cảnh, Đế phủ cảnh, Thần Phủ cảnh, Thiên phủ cảnh, đạo phủ cảnh, vực phủ cảnh.
Avatar
Long Thanh02 Tháng tám, 2020 09:41
Cự đầu cảnh, Chí Tôn cảnh, Chí Tôn cảnh phía trên là Thần Cương cảnh, Dương Thần cảnh, Thiên Minh cảnh, Đãng Thiên cảnh, ngụy bản nguyên hoàng giả cảnh
Avatar
Minh Luong05 Tháng tám, 2020 18:20
Hạ Phẩm Thần Cương cảnh, Thượng Phẩm Thần Cương cảnh, Hạ Phẩm Thần Cương cảnh, Thượng Phẩm Thần Cương cảnh, Vương Phẩm Thần Cương cảnh, Thánh Phẩm Thần Cương cảnh, Thần Phẩm Thần Cương cảnh, Tiên Phẩm Thần Cương cảnh, Siêu Phẩm Thần Cương cảnh . Mỗi Nhất Phẩm, cũng là Sơ Giai Cửu Chuyển 99 bước, Trung Giai Cửu Chuyển 99 bước . . . Cao Giai, Thiên Giai, Thánh Giai, Vương Giai ."
Avatar
Minh Luong05 Tháng tám, 2020 18:21
Cao Giai, Thiên Giai, Thánh Giai, Vương Giai ."
Avatar
Minh Luong06 Tháng tám, 2020 07:42
"Bản Nguyên Hoàng Giả, Bản Nguyên Đế Tôn, bản nguyên Vương Giả, Bản Nguyên Đại Thánh, bản nguyên Thánh Hiền, bản nguyên đại hiền, bản nguyên Đoạt Thiên, bản nguyên triệt để . . . ."
Avatar
Minh Luong06 Tháng tám, 2020 18:02
Bản Nguyên Thông Thiên Cảnh, Bản Nguyên Tạo Vật Cảnh, Bản Nguyên Vũ Hóa Cảnh, Bản Nguyên Bất Hủ Cảnh, Bản Nguyên Âm Dương Cảnh, Bản Nguyên Chuẩn Thần Cảnh ——
Avatar
Trần Quang Thành11 Tháng chín, 2020 19:30
còn cảnh giời nào nữa lh
Avatar
Trần Quang Thành11 Tháng chín, 2020 19:30
không
Avatar
Khanh Nguyen Ngoc11 Tháng chín, 2020 20:17
Cảnh giới phải mấy chục cái nhở🙀
Avatar
Vân Hề11 Tháng chín, 2020 20:42
mấy chap đầu câu đối thoại có cái ngoặc có cái ko khó đọc
BÌNH LUẬN FACEBOOK