Thôn Thiên Chiến Thần

Thôn Thiên Chiến Thần

Thôn Thiên Chiến Thần Review Rating: 8.0 out of 10 based on 21 reviews.

Một cái thần bí cổ tay phải tan vào Tần Dật thể nội, từ đó hèn mọn thiếu niên Nhất Phi Trùng Thiên!Kế thừa Viễn Cổ thần lực, con đường tu luyện lại không bình cảnh; tay phải tiếp xúc chỗ, trộm lấy hết thảy công pháp bí tịch; từ hèn mọn Ngoại Môn Đệ Tử đến tông môn hạch tâm, Tần Dật một đường tấn thăng không ai cản nổi!Tiến Tàng Thư Các trọng địa, Tu Luyện nghịch thiên thần thông, Đại Thiên Thế Giới, loạn thế tranh bá, nhìn ta một tay Thôn Thiên Diệt Địa!P/s : 1/5 post

Danh sách chương Thôn Thiên Chiến Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK