Luyện phá Cửu Thiên

Luyện phá Cửu Thiên

Luyện phá Cửu Thiên Review Rating: 0.0 out of 10 based on 3 reviews.

Gió nổi lên đạo hoa, thu nhập một tháng Lăng Vân. Thần phạt diệt thế, thế gian có linh. Nơi đây thiếu niên, thề cản tôn nghiêm. Tiên đạo đồ xa, truyền thừa trách nặng. Lại nhìn tu tiên thiếu niên, như thế nào bên trên phá Cửu Thiên!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK