Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung Review Rating: 8.0 out of 10 based on 40 reviews.

Ô Phượng quốc nước nhỏ lại nghèo khó, nhân khẩu thưa thớt, tuy nói là một nước, nhưng mà diện tích chung bất quá chỉ bằng một thành thêm một chút thôn xóm chung quanh mà thôi. Nhiều năm qua, thường có thiên tai yêu hoạn, mặc dù lịch đại Quốc vương của Ô Phượng quốc đều muốn quốc gia phát triển lớn mạnh, nhưng vốn không cách nào làm được.

Danh sách chương Bạch Cốt Đạo Cung

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK